Hostuser คืออะไร

ตอนที่คุณแจ้งปัญหากับทีมงานซับพอร์ต ในบางครั้งทีมงานอาจจะถาม Hostuser ของ account ที่มีปัญหา เพื่อจะได้เข้าไปแก้ไขได้

คุณสามารถจะดูข้อมูล Hostuser ได้ตรง Column Login


thThai