การ downgrade hosting account

ถ้าคุณต้องการ Downgrade package ของคุณ ให้คลิก more > downgrade account ตรง package ที่คุณต้องการ downgrade

เลือกจำนวน account ที่คุณจะใช้งานหลังการ downgrade โดยจำนวน account ที่คุณจะ downgrade ได้ต้องมากกว่าจำนวน account ที่ใช้งานจริง เช่น ถ้าคุณมี 12 accounts คุณไม่สามารถ downgrade ไป package 10ip ได้

คลิกปุ่ม "I am sure that I need to downgrade!"


thThai